در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Camtasia را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Camtasia را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Camtasia را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Camtasia را بصورت متوسط و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Camtasia را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب