علیرضا کیانی

علیرضا کیانی

مدیر موشن گرافیک

۲ارتباط ۱۹مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر موشن گرافیک
رام مهراز
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
محصل در رشته شبکه و نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مدیر موشن گرافیک
رام مهراز
مهارت ها
| ۲نفر
رضا چرغنده
| ۲نفر
رضا چرغنده
| ۲نفر
رضا چرغنده
| ۲نفر
رضا چرغنده
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۱نفر
رضا چرغنده
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات