در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Captivate را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Captivate را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Captivate را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Captivate را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Captivate را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب