در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CentOS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CentOS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CentOS را بصورت مبتدی و حدود ۸۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CentOS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند CentOS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب