در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Chemical Synthesis را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Chemical Synthesis را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Chemical Synthesis را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Chemical Synthesis را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Chemical Synthesis را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
کاربران منتخب