در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco Call Manager را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Call Manager را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Call Manager را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Call Manager را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Call Manager را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب