علی عباس زاده

علی عباس زاده

کاردانی برق صنعتی

۱۳۴ارتباط ۲۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
سرپرست تیم برنامه نویسی
جهان هوشمند فردا
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کمک نصاب آسانسور
۱۳۹۶
کمک نصاب آسانسور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست تیم برنامه نویسی
جهان هوشمند فردا
۱۳۹۳ اکنون
مسئول
اروم بالابر غرب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنسین آسانسور
رسا سیستم هوشمند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تکنسین تعمیر و نگهداری آسانسور
درنا بالابر آریان
پروژه‌ها
۱۳۹۶
نرم افزار تحت ویندوز انبارگردانی و حسابداری
سرپرست تیم برنامه نویسی در جهان هوشمند فردا
۱۳۹۵
نرم افزار فاکتور
سرپرست تیم برنامه نویسی در جهان هوشمند فردا
۱۳۹۵
نرم افزار مدیریت آموزشگاه های زبان ، موسقی و . . . (تحت ویندوز)
مسئول در اروم بالابر غرب
۱۳۹۵
نرم افزار مدیریت تاکسی تلفن (تحت ویندوز)
مسئول در اروم بالابر غرب
۱۳۹۵
نرم افزار مدیریت قالیشویی(تحت ویندوز)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نرم افزار اتوماسیون شرکت های آسانسوری (تحت ویندوز)
مسئول در اروم بالابر غرب
مهارت ها
| ۶۰نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالومحمد برخورداریعلی نامدار
| ۶۰نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالومحمد برخورداریعلی نامدار
| ۵۶نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد برخورداریعلی نامدارارزو وفاییان
| ۵۵نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۵۵نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۵۴نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۵۴نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوعلی نامدارارزو وفاییان
| ۵۳نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوعلی نامدارارزو وفاییان
| ۵۳نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۵۲نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۵۲نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوعلی نامدارارزو وفاییان
| ۵۱نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوعلی نامدارارزو وفاییان
| ۴۹نفر
مسلم نوریسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارارزو وفاییانمجید ناصری
| ۱۶نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۵نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۵نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۵نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۵نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۵نفر
مسلم نوریعلی نامدارارزو وفاییانحسین جغراتیانرضا غفاری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Cisco CCNP VoIP
Cisco CCNA
PLC
مسئول در اروم بالابر غرب
توضیحات