در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco Firewall Security را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Firewall Security را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Firewall Security را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Firewall Security را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Firewall Security را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب