سعید برزگر

سعید برزگر

BO support engineer in MCI

۴ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
Head of back Office
همراه اول
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اکباتان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اکباتان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
Head of back Office
همراه اول
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
Front Office Agent
همراه اول
پروژه‌ها
۱۳۹۵
maintenance of 3 other project in MCI
Head of back Office در همراه اول
(mobile communication of Iran(mci
۱۳۹۴
maintenance of Jiring project in MCI
Head of back Office در همراه اول
مهارت ها
| ۳نفر
مهسا ابوالفضلیزهرا سنگین قصر
| ۳نفر
مهسا ابوالفضلیزهرا سنگین قصر
| ۲نفر
مهسا ابوالفضلی
| ۲نفر
مهسا ابوالفضلی
| ۲نفر
مهسا ابوالفضلی
| ۲نفر
مهسا ابوالفضلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات