در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CodeIgniter را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CodeIgniter را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CodeIgniter را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CodeIgniter را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CodeIgniter را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب