محمد قنبری

محمد قنبری

۱ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
توسعه دهنده وب
سپهرنت ایرانیان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
توسعه دهنده وب
سپهرنت ایرانیان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
توسعه دهنده وب
گالپرتی پارس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
برنامه نویس ارشد
شبکه تبلیغاتی نکست ادز & ساتوا
۱۳۸۸ اکنون
توسعه دهنده وب
فریلنسری
پروژه‌ها
۱۳۹۶
۱۳۹۳
توسعه دهنده وب در فریلنسری
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات