در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Computer Hardware Troubleshooting را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Computer Hardware Troubleshooting را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Hardware Troubleshooting را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Hardware Troubleshooting را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Hardware Troubleshooting را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب