سعید روحی

سعید روحی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت

۱ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
سرپرست پشتیبانی
چای گلستان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشستان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
مدارک و گواهی‌نامه ها
MCITP
سایبرتک
exchange
سایبرتک
Vmware
سایبرتک
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست پشتیبانی
چای گلستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
Helpdesk Administrator
مدیریت طرحهای صنعتی ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
CCNA
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشستان
ICDL
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشستان
VmWare
سرپرست پشتیبانی در چای گلستان
exchange 2013
سرپرست پشتیبانی در چای گلستان
توضیحات