در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Deep Learning را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Deep Learning را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Deep Learning را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Deep Learning را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Deep Learning را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب