در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Dream Interpretation را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Dream Interpretation را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dream Interpretation را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Dream Interpretation را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Dream Interpretation را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب