در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Drupal را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Drupal را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Drupal را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Drupal را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Drupal را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب