حسن پاپی

حسن پاپی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۴ارتباط ۴۱مهارت
لرستان | دورود
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۲نفر
اکبر افتخاری
| ۲نفر
اکبر افتخاری
| ۲نفر
اکبر افتخاری
| ۲نفر
اکبر افتخاری
اکبر افتخاری
| ۲نفر
اکبر افتخاری
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات