در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا EMC Storage Solutions را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که EMC Storage Solutions را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند EMC Storage Solutions را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند EMC Storage Solutions را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EMC Storage Solutions را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب