در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ERP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ERP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ERP را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ERP را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ERP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب