حمید نیک نام

حمید نیک نام

برنامه نویس ابزار دقیق

۸۱ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
مهندس طراحی مدار
شرکت نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
plc stap 7  1200
plc stap 7 1200
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
30224
logo زیمنس
logo زیمنس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
30255
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس طراحی مدار
شرکت نفت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
متخصص برنامه نویسی
پتروشیمی بندرماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
متخصص طراحی رله
سد کارون
مهارت ها
| ۳۷نفر
حسین جغراتیانعلی نامداررضا غفاریشاهین رئیس زادهشیما شیما
| ۳۷نفر
حسین جغراتیانعلی نامدارمحمد قبادیرضا غفاریشاهین رئیس زاده
| ۳۶نفر
حسین جغراتیانعلی نامداررضا غفاریشاهین رئیس زادهشیما شیما
| ۳۵نفر
حسین جغراتیانعلی نامداررضا غفاریشاهین رئیس زادهشیما شیما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ایمنی محیط زیست
مهندس طراحی مدار در شرکت نفت
ایمنی کار HSE
مهندس طراحی مدار در شرکت نفت
QC کنترل کیفیت
مهندس طراحی مدار در شرکت نفت
توضیحات