در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ES6 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ES6 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ES6 را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ES6 را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ES6 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب