سید احمد حسینی جهانگیر

سید احمد حسینی جهانگیر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۲۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر تیم برنامه نویسی و برنامه نویس ارشد
رایان پردازش بی انتها
کارشناسی دانشگاه سجاد
تحصیلات
دانشگاه سجاد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر تیم برنامه نویسی و برنامه نویس ارشد
رایان پردازش بی انتها
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
PHP برنامه نویس
حسابرایان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
برنامه نویس ارشد PHP
نگین رایانه الماس خراسان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
برنامه نویس وب
ایده پردازان راهبرد کسب و کار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات