در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Elastix را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Elastix را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Elastix را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Elastix را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Elastix را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب