در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Emergency First Response Instruction را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Emergency First Response Instruction را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Emergency First Response Instruction را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Emergency First Response Instruction را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Emergency First Response Instruction را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب