در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا English for Specific Purposes را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که English for Specific Purposes را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند English for Specific Purposes را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند English for Specific Purposes را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند English for Specific Purposes را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب