در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Equipment Installation را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Equipment Installation را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Equipment Installation را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Equipment Installation را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Equipment Installation را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب