مهدی کیانی تهرانی

مهدی کیانی تهرانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(صنایع و معادن)

۱۰۱ارتباط ۱۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیرارشد تولید
گهردانه شرق
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیرارشد تولید
گهردانه شرق
۱۳۹۶ اکنون
مدیرکنترل کیفیت وداخلی
گروه صنعتی مشهد سرما
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیرتولید و ممیزی داخلی
شرکت ایران شرق
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیرمجتمع معدنی وفرآوری
شرکت کویرمس مشرق زمین
۱۳۷۹ - ۱۳۹۴
سرپرست تولید
شرکت ملی صنایع مس ایران
بازنشسته وزارت صنایع ومعادن
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
کارشناس فرآیند و کنترل کیفی تولید
شرکت رب چین چین خراسان
پروژه‌ها
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
تبدیل ضایعات شهری به گاز ترکیبی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کارخانجات فرآوری معدنی
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
پروژه خطوط انتقال وتوزیع شبکه گازطبیعی
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۳۷۶ - ۱۳۷۶
بررسی فرآیند اکستروژن و محاسبات در سیستمهای اکسترودر
درجه کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

دکتر سهرابعلی قربانیان مهدی کیانی تهرانی
مهارت ها
| ۵۲نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۶نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۵نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۴نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۲نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۲نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۲۱نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۲۱نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
| ۲۰نفر
اکبر افتخاریFarzaneh Bazziحمیدرضا حسونیمجید ناصریمحمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
مونیتورنگ فرآیندهای کارخانه
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
IMS
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
HSE
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
دوره های تخصصی(فنی مهندسی (صنعتی ونیزفرآوری معدنی)،مدیریتی،کیفیت و استاندارد ها)و دوره های عمومی درطول سالهای خدمت
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
دوره های ایمنی وبهداشت صنعتی توام با دوره های تکمیلی
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
اصول سرپرستی
سرپرست تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران
توضیحات
اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک سه اصل زندگی است هیچگاه فراموش نکنیم.........