در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ethernet را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ethernet را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ethernet را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ethernet را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ethernet را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب