مهدی شیری

مهدی شیری

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات