در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ethical Hacking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ethical Hacking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ethical Hacking را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ethical Hacking را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ethical Hacking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب