محمدرضا قربانی

محمدرضا قربانی

کارشناس شبکه

۳ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
مدارک و گواهی‌نامه ها
CCNA
اموزشگاه مهندسی کندو
CCNP ROUTE
اموزشگاه مهندسی کندو
CCNP SWITCH
اموزشگاه مهندسی کندو
cEH
اموزشگاه مهندسی کندو
مهارت ها
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۱نفر
آبتین جعفری
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات