در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا FLAC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که FLAC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FLAC را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FLAC را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FLAC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب