در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا FTIR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که FTIR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند FTIR را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند FTIR را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FTIR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب