شیوا نقابی

شیوا نقابی

مسئول اجرایی و بازاریابی در تصفیه آب تهران

۶ارتباط ۶مهارت
تهران | اندیشه
مسئول فنی
تکین آوای سبز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
گواهی تدریس
دانشگاه تربیت مدرس
18386
ICSD
۱۳۹۷
ICSD
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
2674
۱۳۹۶
پروانه مسئول فنی
وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی
31298
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مسئول فنی
تکین آوای سبز
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مسئول اجرایی بازاریابی
تصفیه آب تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدرس
اندیشه سبز
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تولید پیل سوختی میکروبی سری
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

شیوا نقابی محسن عبدلی نگار ترکاشوند زیر نظر جناب دکتر احمد نوزادگلی
مهارت ها
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
خلاق، سخت کوش،دارای روحیه کار تیمی،منظم،پایبند به قوانین،سخت کوش و...