در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fiber Optic Networks را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fiber Optic Networks را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fiber Optic Networks را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fiber Optic Networks را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fiber Optic Networks را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب