در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fibre Channel Protocol را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fibre Channel Protocol را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fibre Channel Protocol را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fibre Channel Protocol را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fibre Channel Protocol را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب