در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Film Editing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Film Editing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Film Editing را بصورت مبتدی و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Film Editing را بصورت متوسط و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Film Editing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب