محمد حسن خوانساری

محمد حسن خوانساری

تدوینگر - فیلمساز

۰ارتباط ۸مهارت
قم | قم
خبرنگار
خبرگزاری تقریب
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گویندگی و اجرا
صدا و سیما مرکز قم
زیر نظر استاد شاهین احمدیان؛ مجری صدا و سیما
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
خبرنگار
خبرگزاری تقریب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
تهیه کننده چند رسانه ای
موسسه آفاق حکمت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تهیه کننده چند رسانه ای
شرکت عصر مجازی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
دوره های آموزشی
عکاسی
زیر نظر اساتید مجرب آقایان عبدالحسین بدرلو و روح الله خسروی نژاد
توضیحات