در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Flash را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Flash را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Flash را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Flash را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Flash را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب