در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Front-end Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Front-end Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Front-end Development را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Front-end Development را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Front-end Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب