در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Front End Engineering Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Front End Engineering Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Front End Engineering Design را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Front End Engineering Design را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Front End Engineering Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب