رضا باستانی

رضا باستانی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۷مهارت
فارس | شیراز
مدیر پروژه
داده نگار خوارزمی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز خرامه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز خرامه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
مدیر پروژه
داده نگار خوارزمی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات