در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fully bilingual English را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fully bilingual English را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fully bilingual English را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fully bilingual English را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fully bilingual English را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب