در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fuzzy Logic را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fuzzy Logic را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fuzzy Logic را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fuzzy Logic را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fuzzy Logic را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب