در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا GAMS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که GAMS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GAMS را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GAMS را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GAMS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب