در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا نرم افزار GIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار GIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نرم افزار GIS را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نرم افزار GIS را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نرم افزار GIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب