محمود اعزازی

محمود اعزازی

دانش آموخته ی دوره دکتری مهندسی محیط زیست

۰ارتباط ۱۴مهارت
هرمزگان | پارسیان
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی
شرکتهای خصوصی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مهندسی عمران محیط زیست
عنوان اصلی رشته مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب می باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی بهداشت محیط
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی
شرکتهای خصوصی
بعنوان کارهای پاره وقت در خارج از ساعات اداری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس آزمایشگاه آب
شرکت آبفای استان هرمزگان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس ارشد IMS
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۹۲ اکنون
کارسناس رسمی دادگستری در زمینه روبط و حوادث ناشی از کار
قوه قضائیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
رئیس انجمن علوم ایمنی ایران شعبه عسلویه
انجمن علوم ایمنی ایران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
رئیس محیط زیست
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناس بهداشت و محیط زیست
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کارشناس بهداشت محیط و کارشناس آزمایشگاه آب
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
پروژه مدلسازی پراکنش آلودگی خاک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مشاور کارگروه پروژه تقویت مدیریت زیست محیطی صنایع نفتی در خلیج فارس و نواحی ساحلی با همکاری گروه همکاریهای بین المللی ژاپن)جایکا(
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

محمود اعزازی گروه همکاریهای بین المللی JICA
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای صنعتی در منطقه پارس جنوبی
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
مشاور زیست محیطی شهرک صنعتی شیراز در زمینه تصفیه فاضلاب)
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی در شرکتهای خصوصی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
مکانیابی محل دفن پسماندهای صنعتی استان بوشهر بعنوان نماینده سازمان منطقه ویژه)وزارت نفت( در تیم ارزیاب
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
مشاور حوزه HSE مدیریت برق منطقه شیبکوه
رئیس انجمن علوم ایمنی ایران شعبه عسلویه در انجمن علوم ایمنی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۷
کتاب کاربرد GIS در سیستم مدیریت HSE
در حال چاپ

محمود اعزازی محمود اعزازی
۱۳۹۳-۰۵
مدیریت کاربردی محل دفن پسماند
چاپ و نشر ایران

محمود اعزازی لیلا جوارانی و سپیده قادری
۱۳۹۲-۰۲
تصفیه فاضلاب پالایشگاه و میدانهای نفنی
چاپ و نشر ایران

محمود اعزازی لیلا جوارانی
۱۳۹۱-۰۵
رویکرد کاربردی در طراحی و ساخت سپتیک تانک و سیستم های نهایی دفع پساب
متالون
کتاب ترجمه می باشد.

محمود اعزازی لیلا جوارانی
۱۳۸۸-۰۱
Determination of industrial & urban runoff quality of southern pars special economical energy zone for renewed usage (ISI)
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدرس انواع دوره های مرتبط با HSE، محیط زیست، ایمنی و بهداشت، GIS , RS، آب و فاضلاب و IMS
توضیحات
- رئیس کمیته محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- عضو اصلی کمیته تخصصی محیط زیست شرکت ملی نفت ایران
- عضو اصلی کمیته تخصصی محیط زیست وزارت نفت
- نماینده منطقه ویژه ا.ا.پارس در کارگروه پسماند استانداری بوشهر
- نماینده منطقه ویژه ا.ا.پارس در کارگره پسماند شهرستانهای کنگان و عسلویه
- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
- نماینده مدیریت HSE ارشد منطقه پارس جنوبی در کارگروه تامین زیرساختهای فاز 3 توسعه صنایع ملی
پتروشیمی
- عضو اصلی کارگروه کاهش آلودگی هوای عسلویه در وزارت نفت
- برگزیده جوان برتر صنعت نفت در عسلویه در سال 1391
- مشاور حوزه HSE مدیریت برق منطقه شیبکوه
- مجری پروژه مطالعاتی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
- مجری پروژه کیفیت فاصلابهای شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مجری پروژه کیفی روآنابهای سطحی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مجری پروژه اثر فاضلابهای صنایع برروی اکوسیستم ساحل شهر بندرعباس
- طراحی شبکه توزیع آب شهر جویبار کرمان با نرم افزار LOOP به عنوان همکار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- مشاور صنعتی پایاننامه دوره دکتری با عنوان ساخت دستگاه نانو هوا ساز و کاربرد آب در تصفیه فاضلاب
در دانشگاه تهران
- مشاور دانشکده محیط زیست دانشگاه شیراز در طرح پژوهشی انتخاب محل دفن پسماندهای خطرناک در
منطقه ویژه پارس جنوبی
- مشاور طرح پژوهشی انتخاب محل دفن پسماندهای شهری
- مشاور طرح پژوهشی بعنوان ارزیابی اثرات تجمعی آلودگی هوا در منطقه ویژه پارس جنوبی
- مشاور فرماندار کنگان در اولین همایش اثرات توسعه بر شهرستان کنگان
- ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای شهری در منطقه پارس جنوبی
- ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای صنعتی در منطقه پارس جنوبی
- ناظر طرح بعنوان جداسازی و شناسایی باکتریهای حذف کننده فلز روی از خلیج فارس منطقه عسلویه و
کنگان و بررسی سینتیک رشد آنها(پایان نامه کارشناسی ارشد)
- مشاور مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان راور کرمان
- مشاور زیست محیطی شهرک صنعتی شیراز در زمینه تصفیه فاضلاب(1378 - 1392)
- مسئول کمیته علمی صنعت و محیط زیست در دومین همایش ملی چشمانداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی
محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- نماینده سازمان منطقه ویژه و عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش فناوریهای نوین در مدیریت
پسماندهای تولیدی صنعت نفت
- مجری پروژه وضعیت هوای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و راهکارهای کنترل آن)مقاله(
- بررسی وضعیت پسماندهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )مقاله(
- مشاور پروژه مدلسازی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)مجری: دانشگاه صنعتی شریف(
- مجری پروژه مدلسازی پراکنش آلودگی خاک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مکانیابی محل دفن پسماندهای صنعتی استان بوشهر بعنوان نماینده سازمان منطقه ویژه)وزارت نفت( در تیم
ارزیاب
- نماینده تام الاختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از طرف وزارت نفت در گروه همکاری های
بین المللی ژاپن(JICA)
- مشاور کارگروه پروژه تقویت مدیریت زیست محیطی صنایع نفتی در خلیج فارس و نواحی ساحلی با
همکاری گروه همکاریهای بین المللی ژاپن(جایکا) -(1391 تا 1394)
- نماینده تام الاختیار مدیریت HSE ارشد منطقه پارس جنوبی در کمیته جذب سرمایه و کمیته واگذاری زمین
- مدرس دوره های سطح مبتدی و پیشرفته ی HSE
- طراح و سازنده برنامه قوانین جامع محیط زیست در قالب نرم افزار گوشی همراه(اندروید و IOS )
- طراح و سازنده برنامه الزامات ایمنی و حفاظت فنی در قالب نرم افزار گوشی همراه (اندروید و IOS )
دوره های آموزشی(مدرس)
- دوره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
- دوره روشها و دستگاههای نمونه برداری از آلودگی هوا
- دوره آموزشی بهداشت آب در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
- دوره آزمایشگاه میکروبی آب در آبفای استان هرمزگان
- انواع دوره های ممیزی و سرممیزی مرتبط با ISO14000 و ISO9000 و OHSAS18000
- دوره های آموزشی راهبری تصفیه خانه فاضلاب
- دوره های آموزشی تصفیهخانه آب
- دوره های آموزشی ارزیابی ریسک
- تدریس دورههای زیست محیطی به کارکنان جدیدالورود صنعت نفت
- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان پارسیان
- مدرس دورههای بهداشت و محیط زیست
- مدرس دوره های ایمنی و مدیریت بحران
- مدرس دورههای سنجش از راه دور و GIS
- مدرس دوره های Google Earth Engine