در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Google Affiliate Network را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Affiliate Network را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Affiliate Network را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Affiliate Network را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Affiliate Network را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب