مهدی مژدهی

مهدی مژدهی

کارشناسی سئو و بهینه سازی وب سایت

۱۸ارتباط ۲۶مهارت
گیلان | رشت
IT مدیر بخش
مرکز کامپیوتر مطهری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
دانشگاه گیلان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
IT مدیر بخش
مرکز کامپیوتر مطهری
۱۳۹۴ اکنون
کارآفرین
خدمات سئو سیروتا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
SEO Analyst
نوآوران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
طراح ارشد
چاپ حسین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
طراح گرافیک
الف
مهارت ها
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۷نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۶نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۵نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۵نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۵نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۵نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۴نفر
عبدالرضا عساکرهحکمت آزادهمیثم صبوری
| ۳نفر
عبدالرضا عساکره
| ۳نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
| ۲نفر
عبدالرضا عساکره
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات