در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HP Data Protector را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HP Data Protector را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HP Data Protector را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HP Data Protector را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HP Data Protector را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب